کد : 4473
تاریخ درج مقاله : دوشنبه 27 مهر 1388 
تعیین مناسب ترین اندازه بذر و مقادیر مواد مصرفی در پوشش دار کردن بذر چغندرقند تک جوانه
این تحقیق به منظور دستیابی به مناسب ترین اندازه های بذر و مقدار مواد مصرفی جهت پوشش دار کردن بذر منوژرم چغندر قند، در آزمایشگاه کنترل بذر موسسه تحقیقات چغندر قند در سال های 1375 و 1376 به اجرا درآمد.
 گروه : علم و دانش / کشاورزی و شیلات
این تحقیق به منظور دستیابی به مناسب ترین اندازه های بذر و مقدار مواد مصرفی جهت پوشش دار کردن بذر منوژرم چغندر قند، در آزمایشگاه کنترل بذر موسسه تحقیقات چغندر قند در سال های 1375 و 1376 به اجرا درآمد. در این تحقیق 300 کیلوگرم از بذر رقم تجارتی 9597 توسط پنج غربال با منافذ گرد و هشت غربال با منافذ دراز (مستطیلی) به طبقات مختلف تقسیم و سپس قوه نامیه، درصد بذور تک جوانه ای و درصد وزن طبقات مختلف بذری مورد مطالعه قرار گرفت. از بین دسته جات بذری مورد مطالعه، هفت دسته با دارا بودن 70 درصد وزن کل توده و درصد مناسب بذور تک جوانه و قوه نامیه، مطلوب تشخیص داده شد. دسته جات بذر برهنه با نسبت های یک به یک، به دو و یک به سه، با مواد مخصوص پوشش دار (پلت) شده و سپس باندهای بدست آمده از نظر درصد تک جوانه ای ، قوه نامیه، یکنواختی جوانه زدن بذر و ... مورد بررسی قرار گرفتند. طرح آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده، کرت های کاملا تصادفی با سه تکرار بود. نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده بیش از اندازه مواد پوششی، قوه نامیه و یکنواختی جوانه زنی بذرها را کاهش می دهد. جهت رسیدن به قوه نامیه بال و یکنواختی مناسب در جوانه زنی به طور کلی استفاده از نسبت یک به یک بذر به مواد مصرفی پوشش دار کننده مناسب تشخیص داده شد.

تعیین مناسب ترین اندازه بذر و مقادیر مواد مصرفی در پوشش دار کردن بذر چغندرقند تک جوانه taiene monasebtarin andaze pdf 205 KB application pdf
داریوش فتح اله طالقانی مجید دهقان شعار عباس قاسمی ولی اله وسف آبادی محمدعلی گینی فرحنازحمدی
پایگاه اطلاعات علمی www sid ir