کد : 4444
تاریخ درج مقاله : دوشنبه 27 مهر 1388 
حساسیت آنتی بیوتیکی گونه های سالمونلا و جدایه های اشرشیاکلی بدست آمده از جوجه های گوشتی در ایران
در این تحقیق حساسیت آنتی بیوتیکی 15 گونه سالمونلا و 27 نمونه اشرشیاکلی، جدا شده از جوجه های گوشتی در طی دوره تولید، در مقابل 30 آنتی بیوتیک با استفاده از روش انتشار دیسک آگار مورد ارزیابی قرار گرفت.
 گروه : علم و دانش / کشاورزی و شیلات
در این تحقیق حساسیت آنتی بیوتیکی 15 گونه سالمونلا و 27 نمونه اشرشیاکلی، جدا شده از جوجه های گوشتی در طی دوره تولید، در مقابل 30 آنتی بیوتیک با استفاده از روش انتشار دیسک آگار مورد ارزیابی قرار گرفت. تمام جدایه های سالمونلا به آنتی بیوتیک های آمیکاسین، آموکسی کلاو، آمپی سیلین، سفتازیدین، سفتریاکسون، سفالوتین، کلرامفنیکل، سیپروفلوکساسین، دانوفلوکساسین، انروفلوکساسین، فلورفنیکل، فوزباک (فسفومایسین + فروکتوز 6.1- دی فسفات )، جنتا مایسین، کانامایسین، لوفلوکساسین، نیومایسین، نورفلوکساسین ، افلوکساسین و توبرامایسین حساس بودند، در حالیکه تمام آنها به کاربنسیلین، لینکواسپکتین، نالیدکسیک اسید ، استرپتومایسین، تتراسایکلین، و تری متوپریم + سولفا مقاوم بودند. در صد جدایه های مقاوم به سایر داروها به ترتیب ذیل است: سفیکسیم 7/6، کلیستین 7/6، فلومکویین 7/86 ، فورازولیدن 93 و پیپراسیلین 3/13. در مورد جدایه های اشرشیاکلی تمام آنها به آمیکاسین، آموکسی کلاو، سفیکسیم ، سفتازیدین، سفتریاکسون، سفالوتین و فوزباک حساس بودند، در صد جدایه های مقاوم به سایر داروها به ترتیب ذیل است: آمپی سیلین 1/11 درصد، کاربنسیلین 6/29، کلرامفنیکل 6/55، سیپروفلوکساسین 8/51، کلیستین8/51، دانوفلوکساسین 6/55 در صد، انروفلوکساسین 4/70، فلورفنیکل 5/18، فلومکویین 74، فورازولیدون 6/29، جنتامایسین 6/29، کانامایسین 37 ، لوفلوکساسین 6/55، لینکواسپکتین ، 8/77 ، نالیدکسیک اسید 9/88 ، نیومایسین 1/48، نورفلوکساسین 8/51 ، افلوکساسین 3/59،پیپراسیلین 1/11، نتایج این مطالعه نشان داد که مقاومت جدایه های سالمونلا طیور و اشرشیاکلی نسبت به آنتی بیوتیک های در صنعت طیور انتشار جهانی دارد و با صنعت طیور و بهداشت عمومی مرتبط است.

حساسیت آنتی بیوتیکی گونه های سالمونلا و جدایه های اشرشیاکلی بدست آمده از جوجه های گوشتی در ایران 188b1675ed88656d4740c8622122ceaa antibiotic sensivity pdf 1 458 KB application pdf
فرشاد اکبرنژاد
مقالات ارسالی به آفتاب